Blog

Hiện full content cho một số category nhất định trong Genesis

0

Trong quá trình làm một vài site, mình có một Category chuyên về coupon, muốn hiển thị nội dung đầy đủ cho category đó, còn các category khác chỉ hiện Content limit mà thôi, kiếm đc code này bỏ vào file functions.php thì sẽ có được điều mình muốn. Ở đoạn code dưới là mình áp dụng cho category: godaddy-coupons

Code này chỉ áp dụng cho bạn nào đang sử dụng Genesis Framework và Studiopress child theme.

/**

* Display full content for specific category
*/
add_action( 'genesis_before_loop', 'sk_full_content_specific_category' );

function sk_full_content_specific_category() {
if (is_category('godaddy-coupons')) {
// remove_action( 'genesis_post_content', 'genesis_do_post_content' ); /* Pre-HTML5 */
remove_action( 'genesis_entry_content', 'genesis_do_post_content' ); /* HTML5 */

// add_action( 'genesis_post_content', 'sk_do_post_content' ); /* Pre-HTML5 */
add_action( 'genesis_entry_content', 'sk_do_post_content' ); /* HTML5 */
}
}
function sk_do_post_content() {
the_content();
}
/** end full content
*/
February 27, 2014 |
WordPress Directory Theme

Classified Ads Software

Skip to toolbar