Blog

Page is not indexable, remove Canonical link added by Yoast Seo Plugin

0

Hôm nay mở site Hót tót (Hostot.com) của mình lên tự nhiên thấy SEO Doctor extension là trang chủ not indexable, tá hỏa tìm nguyên nhân thì có vẻ như pluign Yoast Seo Plugin đã làm nên chuyện này khi duplicated cái Canonical link.

Đoạn code dưới đây sẽ đưa trang chủ về dạng indexable, không còn bị báo “not indexable” nữa. Post lên cho bạn nào cần.

// Remove Canonical Link Added By Yoast WordPress SEO Plugin
function at_remove_dup_canonical_link() {
	return false;
}
add_filter( 'wpseo_canonical', 'at_remove_dup_canonical_link' );

Thêm vào file function.php là ok.

August 6, 2014 |
WordPress Directory Theme

Classified Ads Software

Skip to toolbar